SKARGI, WNIOSKI ORAZ PETYCJE

Skargi i wnioski składa się w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mailowy: sekretariat@wimbp.gorzow.pl), a także ustnie do protokołu. Skargi i  wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor, a wypadku jego nieobecności Zastępca Dyrektora w siedzibie Dyrekcji WiMBP przy ul. Sikorskiego 107 w środy w godzinach od 09.00  do 11.00.  

Skarga lub wniosek zawierać powinna imię i nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

 

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania. 

 

W załączeniu są do zapoznania się„ Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim” oraz klauzula informacyjna do regulaminu.

 

Petycje składa się w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mailowy: sekretariat@wimbp.gorzow.pl).

Petycja zawierać powinna oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji.

 

W załączeniu są do zapoznania się „Regulamin składania i rozpatrywania petycji oraz sposobu postępowania Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w  sprawach dotyczących petycji” oraz klauzula informacyjna do regulaminu.

 

Petycje - klauzula informacyjna.pdf

Petycje - Regulamin.pdf

Skargi i wnioski - klauzula informacyjna.pdf

Skargi i wnioski - Regulamin.pdf

Ostatnia zmiana: 2021-11-30