PRZETARGI

PLATFORMA

Witamy na PLATFORMIE 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim
 
Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę,
 która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.
Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych drogą elektroniczną, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub adres e-mail gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
 
Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:
 
 
2021-01-05


OGŁOSZENIE  O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA
 
Nasz znak: A-30/13/20
Gorzów Wielkopolski  dnia 08.12.2020 r.
 
Dotyczy : postępowania w trybie zapytania ofertowego nr  3/2020 o  udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową wymianę oświetlenia awaryjnego, wraz z modernizacją oświetlenia ogólnego w ciągach komunikacyjnych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. 
2020-12-08
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-12-08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Nasz znak: A-30/12/2020                                                                                                                                   Data: 07.12.2020 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę prasy do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – ogłoszonego 19.11.2020 r. na stronie Zamawiającego.

2020-12-07
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2020-12-07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i Montaż Regałów Przesuwnych w Pomieszczeniu Archiwum Książek i Czasopism w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.”. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

2020-12-03
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-12-03

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR   3 /2020
 
 
Dotyczy: kompleksowej wymiany oświetlenia awaryjnego, wraz z modernizacją oświetlenia ogólnego w ciągach komunikacyjnych.
 
Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 1843)
2020-12-01
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-12-01

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2021/2022

 

Nasz znak: A-30/12/2020                                                                                                                            Data: 19.11.2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

2020-11-19
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2020-11-19

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/9/2020 

Data: 23.10.2020 r.


Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum książek i czasopism w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim” - ogłoszonego dnia 15.10.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597725-N-2020.

2020-10-23
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-10-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 597725-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta: Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum książek i czasopism w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
2020-10-15
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-10-15

Zapytanie ofertowe na najem pomieszczeń

Gorzów Wielkopolski 30 września 2020 r.

A-30/8/2020

 

 

Zapytanie ofertowe na najem pomieszczeń

 

Wynajmujący

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zbigniewa Herberta

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wielkopolski

  1. Przedmiot zamówienia

  1. Najem pomieszczenia na lokal biurowo – magazynowy wraz z pomieszczeniem sanitarnym o łącznej powierzchni 44 m² w zabytkowej willi, wejście od strony patio. Lokal biurowo – magazynowy o powierzchni 34,4 m² oraz pomieszczenie socjalne
    o powierzchni 9,6 m².

2020-09-30
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-09-30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gorzów Wlkp. 26.08.2020 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Publiczna im. Zbigniewa Herberta

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

nr A-30/7/2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Świadczenie Usług Sprzątania i Utrzymania Czystości w Budynkach i na Terenie Posesji oraz Pielęgnacji Zieleni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim”. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

2020-08-26
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-08-26

Zaproszenie do składania ofert

Gorzów Wielkopolski 20 sierpnia 2020 r.

A-222/01/2020

 

 

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności  dotyczy: 

oferta najmu lokalu użytkowego dla działalności biurowo – magazynowej

 

 

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim informuje iż od IV kwartału 2020 r. biblioteka będzie dysponować miejscem do prowadzenia działalności biurowo – magazynowej.

2020-08-20
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-08-20